Všeobecné obchodní podmínky


Všeobecné obchodní podmínky společnosti STAVBY ŠÍD s.r.o., Ouběnice 21, 263 01 Ouběnice.

I. Obecná ustanovení

 1. Všeobecné obchodní podmínky známé oběma stranám tvoří nedílnou součást každé dodavatelsko odběratelské smlouvy(objednávky, či jiné závazné formy smluvního vztahu) nebo smlouvy o dílo uzavřené společností STAVBY ŠÍD s.r.o. jako zhotovitelem, nebo dodavatelem.
 2. Změny a dodatky těchto Všeobecných obchodních podmínek jsou platné pouze tehdy, jestliže byly vzájemně potvrzeny oběma partnery.

II. Objednávky

 1. Telegrafické, telefonické, e-mailové nebo ústní objednávky jsou pro zhotovitele - dodavatele závazné pouze tehdy, když je zhotovitel objednateli písemně potvrdí.

III. Technické podklady

 1. Všechny výkresy a technické popisy, které budou předány k dispozici objednateli – druhé straně smlouvy o dílo, jsou duševním vlastnictvím zhotovitele a nesmí být předávány bez jeho souhlasu třetím osobám. Pokud nedojde z jakýchkoliv důvodů k uzavření smlouvy o dílo, musejí být tyto technické podklady zhotoviteli obratem vráceny.
 2. V případě uzavření smlouvy o dílo, musí být tyto technické podklady vráceny zhotoviteli ihned po jejich použití pro předmětnou dodávku.

IV. Záruky a reklamace

 1. Zhotovitel ručí za vady díla v souladu s ustanovením § 425, 455 obchodního zákoníku, v platném znění.
 2. Nebezpečí škody na díle, tj. nebezpečí zničení, poškození nebo znehodnocení díla přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem převzetí díla.
 3. Obě strany budou dbát na důsledné předání a převzetí díla, aby vyloučily pozdější reklamace.
 4. V případě zjištění vady dodaného díla je objednatel povinen bezodkladně písemně oznámit zhotoviteli zjištěné vady a zhotovitele vyzvat k účasti na kontrolní přejímce,

V. Místo plnění

 1. Místem plnění je místo předmětu díla.
 2. Objednatel je povinen potvrdit převzetí díla podpisem příslušných dokladů

VI. Cena zboží a platební podmínky

 1. Zhotovitel vystaví faktury na kupujícího se splatností 14 dnů, pokud si nedohodnou zhotovitel a objednatel jinou lhůtu splatnosti.
 2. Zhotovitel fakturuje v dohodnutých cenách dle objednávky nebo smlouvy o dílo.
 3. Zhotovitel si vyhrazuje právo na změnu cen v průběhu platnosti objednávky či smlouvy o dílo v závislosti na změnách cen vstupních materiálů a doprav.
 4. Má-li kupující jakékoliv výhrady k fakturám, které mu byly zaslány, je povinen tyto faktury zhotoviteli doporučeně poštou vrátit a oznámit písemně nejpozději do 10 dnů od vydání faktury, zhotoviteli, jaké má výhrady k vystavené faktuře.

VII. Vis maior – Vyšší moc

 1. Za případy vyšší moci se pokládají takové mimořádné okolnosti bránící dočasně nebo trvale plnění smluvních povinností, k nimž došlo po uzavření smlouvy a které žádným ze smluvních partnerů nemohly být předvídány ani odvráceny.
 2. Smluvní partner, kterému bylo tímto znemožněno plnění smluvních povinností, musí při objevení se těchto okolností druhého smluvního partnera o tomto bez prodlení písemným dopisem informovat a předložit jemu o tom důkaz, že tyto okolnosti měly podstatný vliv na plnění smluvních povinností.
 3. Oba smluvní partneři jsou povinni informovat se vzájemně a bez prodlení o odstranění překážek, které bránily plnění smluvních povinností. Platební neschopnost, úřední zásahy, které brání včasnému splnění povinností z uzavřené kupní smlouvy se nepokládají za vyšší moc.

VIII. Sankce

 1. V případě prodlení s úhradou faktur ze strany objednatele, je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení kupní ceny.
 2. Objednatel je povinen zaplatit fakturu a smluvní pokutu do 7 dnů ode dne jejího vystavení.
 3. Zaplacením smluvní pokuty není objednavatel zbaven plnění smluvních povinností a zaplacením této sankce nejsou dotčeny nároky zhotovitele, které touto sankcí nejsou kryty.

IX. Všeobecná ustanovení

 1. Objednavatel je povinen připojit k objednávce výpis z obchodního rejstříku, popř. živnostenský list a osvědčení o přidělení DIČ.
 2. Vztahy účastníků se řídí ustanoveními obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a doplňků.

X. Soudní příslušnost

 1. Veškeré spory vzniklé z obchodních vztahů a v souvislosti s nimi, spory vzniklé z kupní smlouvy včetně sporů o platnost kupní smlouvy, event. následcích neplatnosti kupní smlouvy, budou s konečnou platností rozhodovány jediným nezávislým rozhodcem, jmenovaným věřitelem z Nezávislého sdružení rozhodců ČR o.s. dle zákona č.216/1994 Sb., v platném znění, nebo nezávislým soudem dle úvahy společnosti STAVBY ŠÍD s.r.o.
 2. Sjednává se rozhodné právo české. Obě strany se zavazují splnit ihned rozhodčí výrok nezávislého rozhodce nebo rozsudek nezávislého soudu.